Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

classic Classic list List threaded Threaded
76 meddelanden Alternativ
1234
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Klippans kommun

nelos
Klippans kommun
============

http://www.klippan.se/byggabomiljo/behoverjagbygglov.3737.html#Solcellerochsolpaneler


Solceller och solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Karlskrona kommun

nelos
Karlskrona kommun
==============

http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Riklinje-for-uppforande-av-solpaneler/

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Samh%C3%A4llsbyggnadsf%C3%B6rv%20Bilder/SHB%20Dokument/riktlinje_solpaneler_a4_120208.pdf


 Miljö- och byggnadsnämnden har den 9 september 2010 antagit riktlinjer för uppförande av solpaneler.

    * För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare bygglovsbefriade.
    * För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:

    1. byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 3:12,
    2. solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är större än åtta kvadratmeter,
    3. solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ödeshögs kommun

nelos
Ödeshögs kommun
==============

http://www.odeshog.se/boendemiljo/boochbygga/bygglov/behoverjagbygglov.4.fb317211273c84e20c80003017.html#forattfasattauppsolcellersolpaneler

... för att få sätta upp solceller/solpaneler ?

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Östersund kommun

nelos
Östersund kommun
==============

http://www.ostersund.se/boleva/bygga/behoverjagbygglov.4.456b7061190a710e4580008296.html


Solceller/ solpaneler (liggande platt mot taket):

En och två familjshus inom Dp detaljplan: Nej
Övrig bebygg-else inom Dp: Nej
inom samlad bebyggelse utanför Dp: Nej
utanför samlad bebyggelse utanför Dp: Nej

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Västerviks kommun

nelos
Västerviks kommun
==============

http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=15836

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stenungsunds kommun

nelos
Stenungsunds kommun
=================


http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/bygglovtillstandochfastighetsfragor/bygglovochandratillstand/yttreforandringar/yttreforandringarutanfordtp.4.7c2b9a0813a43b8409580001734.html


För alla områden och byggnader gäller att solfångare och solpaneler ska utformas och placeras prydligt inom ramen för sin funktion och att de inte medför olägenhet för omgivningen.

Att sätta upp solpaneler och paraboler på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område kan du också göra utan bygglov.
Ska solpanelerna placeras på tomten kontakta Plan och bygg för rådgivning.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Håbo kommun

nelos
Håbo kommun
==========

http://www.habo.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Bygglov-och-Bygganmalan1/Bygglov/Fragor-och-svar-/

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uppsala kommun

nelos
Uppsala kommun
============

Detta är svaret på ett mail till Uppsala kommun angående bygglov för solpaneler för ett hus utanför detaljplanerat område:


Hej,
om den byggnaden du syftar på är en villa finns det ingen begränsning på hur stor andel av taket som får täckas med solpaneler utan bygglov.
Dock kan det finnas bestämmelser i detaljplanen för fastigheten som reglerar färg på taket osv.
 Om detaljplanens bestämmelser reglerar att taket ska vara rött t.ex. behövs det bygglov( förutsatt att solpanelen är svart).
Det kan alltså finnas reglerat i detaljplanen, men någon begränsning på hur stor yta som får täckas av solpaneler på ett villatak finns i övrigt inte.

Vänliga hälsningar
Bygglovsinformationen

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uppsala kommun

filip71
Sala kommun
=========

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket och inte skapar olägenhet (störande reflexer) för grannar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bygglov..??

Andreas Umeå
In reply to this post by nelos
Hej

Bor i Umeå, krävs bygglov? Eller är det bygganmälan? För bygglov är dyyyrt!! Och känns galet när de ligger på flackt mot taket, nån som sökt och vad kostar ca?

/Andreas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglov..??

nelos
Här är information om bygglov för Umeå kommun:

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bygglovtillstandochfastighetsfragor/bygglovochandralov/aolista/solfangare.4.7053ae821362a1b437c24fd.html

=======================================
En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende. Därför behöver de bygglov inom detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring). Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Storlek på byggnad/tak i förhållande till solfångare kan påverka om det är avsevärd ändring av fasad. Finns byggnaden medtagen i någon kulturhistorisk inventering kan det innebära att den arkitektoniska utformningen är extra viktig och detaljer som solfångare gör stor påverkan.

Umeå kommun byggnadsnämndens riktlinje inom detaljplanerat området är att; Solfångare på tak som följer taklutningen och inte är större än 8 kvm inte behöver bygglov om den utifrån befintlig byggnad avseende utformning eller storlek inte innebär en väsentlig fasadändring.
=======================================
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglov..??

Andreas
Jo läst detta, men vad kostar..?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglov..??

MattisH
In reply to this post by nelos
Hässleholms kommun har, efter byggnadssamråd, svarat mig enligt följande:

Vi har bedömt att solceller eller solfångare som placeras på hustak på en- och tvåbostads och där dessa inte ingår  i gruppbebyggda eller bevarandevärda områden, kan dessa solpaneler om de följer yttertakets lutning sättas upp utan bygglov oavsett panelernas storlek. Detta faller under samma resonemang som undantag av bygglov för byte av taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär (se 9 kap 5§ plan- och bygglagen, PBL) .
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Patrik
In reply to this post by nelos
Jag har prexis sökt info om detta och hittade en sida där det stod ganska enkelfattat om detta för mig som novis, det var på http://www.kraftenergi.se/kraftenergi/kraftenergi.html under fliken "energi frågor"

Jag kom snabbt fram till att jag kan bygga det jag tänkt i sommar utan bygglov dito.
Bäst att passa på innan det kanske blir någon form av skatt kring detta, men det blir nog svårt att skatta sådana som vi  "miljövänliga typer".
Där på kraftenergi.se hittade jag även en bra kalkyl man kan göra som beräknar olika energivärden på ett enkelt sätt för min ekonomi planering.

Tror det är bra att börja småskaligt men hela tiden med åtanke för utbyggnad.
Mvh Patrik.
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Dan
Fick nyss en faktura på 2800kr för bygglov, 1400 i bygglovsavgift och 1400 för att fråga alla grannarna om de tycker det är ok att jag sätter upp paneler på mitt tak (40st), sjukt, trodde att den nya lagstiftningen runt bygglov skulle göra det lika i alla kommuner, så får jag betala nästan 3000kr mer än om jag bott några mil längre österut!?

Vem ska man klaga hos om man inte vill stöta sig med plan o bygg? Kommunstyrelsen?

Detta gäller Klippans kommun
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

callec
Varför vill du inte stöta dig med kommunen.......

Dom kommer tycka att det blir jobbigt framförallt när det gäller det här.
ända chansen att få en förändring är att du går på kommunen.
får du ingen förändring där så tycker jag att du tar upp det via politiskt ombud i EU, ex.vis. lika konkurransvillkor etc.

Det kan bli kul.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Dan
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Dan
This post was updated on .
Jobbigt med krig på flera fronter. Men det är ju fritt att fråga.

Vad betyder gruppbebyggda bostäder, som stå i inlägget om Hässleholms kommun, är det inom detaljplanerat område eller är det radhus?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

gljf
Halmstad kommun:

Solpanel på tak är idag bygglovsbefriat om byggnaden inte har ”varsamhetskrav”.

Solpanelen ska ligga i samma lutning som befintligt takfall.

Det är ok med ett avstånd på 1,5 dm mellan befintligt tak och ny solpanel, enligt  byggnadskontorets ”Norra grupp” i vilken Haverdal ingår i.

Ingen policy kanske men ett tydligt besked via mail...

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Mono Wafer
In reply to this post by Dan
Hej Dan,

har ansökt om bygglov för solceller i Skövde Kommun. Nu har de hört av sig och begär att jag även skall upprätta en s.k. Kontrollplan för installationen.
Hade även din kommun krav om Kontrollplan?
Bland annat skall entreprenör uppges och som skall utföra egenkontroller. Problemet är att vid egenmontage har man ju ingen entreprenör.
Någon mer på forumet som haft bygglovskrav och i så fall även krav om Kontrollplan?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Norrlandssol.
Oj, trodde ingen ansökte om bygglov för solpaneler? Här krävs bygglov över 8kvm, förstår ej detta, varför bygglov? Vem stör det? Kunde förstå bygganmälan, men bygglov att grannar skall skriva under mm mm, och dyrt! Länstyrelsen sa samma sak, va? Måste man ha bygglov..??!
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
1234