Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

classic Classic list List threaded Threaded
76 meddelanden Alternativ
1234
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

nelos
This post was updated on .
Reglerna för när man får sätta upp solpaneler utan bygglov skiljer mellan olika kommuner.

I denna tråd kan man lägga till information om bygglov för solceller för Sveriges kommuner.

OBS! Denna information kan ändras, eller andra regler kan gälla i vissa fall.
Fråga alltid kommunen för säkerhets skull.

 
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

nelos
Jag ställde en fråga till Enköpings kommun, vad som gäller då man ska installera solceller.
Här är svaret jag fick:

Enköpings kommun
==============

Hej!

Allt nedan gäller bara för en- och tvåbostadshus.
Om solpaneler ska vara lovbefriade eller inte beror på storlek och utformning samt vart huset är beläget.

- Solpaneler är alltid lovpliktiga om de monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse.
- De är alltid lovpliktiga om de fasadmonteras i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse.
- De är lovpliktiga över en viss storlek även om de läggs dikt an mot takbeklädnaden i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse. Storleken ska då ungefär överstiga 25% av takplanets area på den sidan.
Att de är lovpliktiga beror på att de bedöms ändra husets gestaltning/utformning.

Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område är mer än ovan lovbefriat. Där spelar storleken än mer roll. För mindre ändringar som inte ändrar byggnadens karaktär är inte lovpliktiga.

Hälsningar
Bygglovhandläggare
MBF
Enköpings kommun

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Klippans kommun

nelos
Klippans kommun:

Information finns här:
http://www.klippan.se/byggabomiljo/behoverjagbygglov.3737.html#Solcellerochsolpaneler
==================
Solceller och solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Klippans kommun

Micke
Administrator

I Österåkers kommun är det lite olika bud när det gäller solceller. När jag satte igång läste jag på kommunens hemsida att det inte behövdes något tillstånd när panelerna ligger direkt mot taket. Jag mailade också och frågade och fick samma svar.

Men jag vet att andra har fått andra svar när de har mailat och frågat. Och nu kan jag inte hitta texten på hemsidan som sade att tillstånd ej behövs.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nynäshamns kommun

nelos
In reply to this post by nelos
Nynäshamns kommun
================

http://www.nynashamn.se/Bygga--bo/Bygglov/Vanliga-fragor-och-svar/Behover-jag-bygglov.html#Solcellerochsolpaneler

Solceller och solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.
Du kan söka bidrag om du vill investera i solceller eller solpaneler.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nacka kommun

nelos
Nacka kommun
===========

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/faq-inledning/faq1/Sidor/default.aspx?Question=7


Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter en ställning på huset där solcellerna placeras, krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Umeå kommun

nelos
Umeå kommun
===========
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bygglovtillstandochfastighetsfragor/bygglovochandralov/aolista/solfangare.4.7053ae821362a1b437c24fd.html


En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.

Solfångare på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende.
Därför behöver de bygglov inom detaljplanelagt område. (Se vidare under fasadändring).
Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.

Storlek på byggnad/tak i förhållande till solfångare kan påverka om det är avsevärd ändring av fasad.
Finns byggnaden medtagen i någon kulturhistorisk inventering kan det innebära att den arkitektoniska utformningen är extra viktig och detaljer som solfångare gör stor påverkan.

Umeå kommun byggnadsnämndens riktlinje inom detaljplanerat området är att;
Solfångare på tak som följer taklutningen och inte är större än 8 kvm inte behöver bygglov om den utifrån befintlig byggnad avseende utformning eller storlek inte innebär en väsentlig fasadändring.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Knivsta kommun

nelos
Knivsta kommun
============

http://www.knivsta.se/~/media/Files/Bygga-bo-miljo/Miljo-energi/Solceller_riktlinjer.ashx


Riktlinjer för bygglov antagna av bygg- och miljönämnden 2012-05-29

Knivsta kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du vill installera solceller och solfångare.
Enligt plan- och bygglagen krävs generellt bygglov för ändring av byggnad om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial;
eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. I många fall kan dock solfångare och solceller uppföras utan bygglov.
Vi har därför tagit fram dessa riktlinjer för att informera dig om när det behövs bygglov och när det är bygglovbefriat.

Inom detaljplan
Solfångare och solceller på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader är bygglovbefriade om alla dessa villkor är uppfyllda:

* de upptar en yta på max 8 kvm (för solfångare den så kallade byggarean1)
* de placeras nära och i samma vinkel som taket
* de ändrar inte väsentligt byggnadens eller områdets karaktär
* fastigheten och/eller byggnaden inte q- eller k-märkt i detaljplan.

Solfångare och solceller, kräver inte bygglov på friggebodar eller på bygglovbefriade skärmtak, så länge inte utformningen påverkar villkoren för de bygglovbefriade åtgärderna.
Läs mer om bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus på Knivsta kommuns webb, www.knivsta.se.

Inom områdesbestämmelse
Inom områdesbestämmelse i Knivsta kommun behöver du söka bygglov för solfångare och solceller på tak och fasad, dock är dessa bygglov avgiftsbefriade.

Utanför planlagt område
Utanför områdesbestämmelse och detaljplan är solfångare och solceller bygglovbefriade om de placeras nära och i samma vinkel som taket på en- och tvåbostadshus samt på tillhörande komplementbyggnader.
Inom områden med kulturhistoriskt värde, till exempel inom riksintresse för kulturminnesvården, bör solfångare placeras så att de dras in från kanterna.
Solfångarna och solcellerna bör inte placeras på särskilt värdefulla byggnader, utan placeras lämpligen på komplementbyggnader i mindre exponerade lägen.

Placerade på mark
Solfångare och solceller som placeras på mark och inte är högre än 1,1 meter kräver inte bygglov.
Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och barnsäkerhet.
Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och fornminnesområde.
Även solfångare och solceller som är större än riktlinjerna ovan kan vara bygglovbefriade.
Kontakta Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun för att höra vad som gäller för just ditt hus.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Svedala kommun

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kristianstads kommun

nelos
Kristianstads kommun
================

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Bo-Bygga/Bygga/Bygglov/Solfangare/

Solfångare

Inom område med detaljplan krävs bygglov för att placera solfångare, på tak eller vägg, om den är större än 8 m².
För byggnader inom värdefull kulturmiljö (riksintresse, regionalt eller lokalt intresse) eller på byggnader för vilka varsamhetskrav enligt PBL 3:12 gäller krävs alltid bygglov.

Utanför område med detaljplan är solfångare på tak eller vägg inte bygglovpliktig.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Melleruds kommun

nelos
Melleruds kommun
=============

http://www.mellerud.se/page/11123/solfangare.htm

Solfångare
Yttre ändringar av hus kräver normalt bygglov. För att underlätta bygglovshanteringen har Bygg- och miljökontoret upprättat en solfångarpolicy.
Följs dessa anvisningar kan bygglov för solfångare undvikas i en del fall.

Handlingar som skall bifogas vid ansökan för solfångare:
OBS! Glöm ej att skriva under blankett.

ANSÖKAN om lov mm, nytaget foto av huset,
berörd elevation av fasad/tak och sektion skala 1:100 (1ex)

Rita in solfångarens storlek på fasadritningen och ange mått på
solfångaren och avstånd till taksprång och dylikt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Falu kommun

nelos
Falu kommun
==========

http://www.falun.se/www/falun/sbk.nsf/doc/B0DE76800C288309C1257A3D0031167D#a8

...att få sätta upp solceller/solpaneler?
Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Om du däremot sätter cellerna på en ställning krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lunds kommun

nelos
Lunds kommun
==========

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/Bygglov/FAQ/Behover-jag-lov-for-/#solpaneler

… solpaneler och solfångare?
Ja, det krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare om de innebär en väsentlig fasadändring på huset.
På flertalet typer av takmaterial innebär solpaneler och solfångare en väsentlig fasadändring.
Fråga stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare om du är osäker. Om solpaneler och solfångare inte följer takfallet krävs det alltid bygglov.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Båstads kommun

nelos
Båstads kommun
============

http://www.bastad.se/kommun-samhalle/bygga-bo/bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/bygglov-och-andra-lov/ansokan-om-lov/behover-jag-bygglov-eller-inte/

... för att sätta upp solceller/solpaneler?


Det beror på. Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
Men om du sätter cellerna på en ställning krävs lov.
Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan kräva lov.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mölndals stad

nelos
Mölndals stad
==========

http://www.molndal.se/medborgare/byggaboochmiljo/bygglovochfastighetsfragor/bygglovochandralov/bygglov/vadarbygglovbefriat.4.47315bb7131d8f123cf800015698.html


Följande kompletteringar är bygglovbefriade på alla fastigheter:

........

2. Sätta upp solceller och solfångare

    om de ligger i takfallet (inte sticker upp från taket).

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sollentuna kommun

nelos
Sollentuna kommun
==============

http://www.sollentuna.se/Kontakt/Fragor-och-svar/Bostad-och-miljo/Far-jag-satta-upp-solceller-utan-bygglov/


Solceller/paneler som är väl integrerade med byggnadens arkitektur kan vara bygglovbefriade.
Bygglovenheten vill avgöra när bygglov krävs. Skicka in ett förslag.
Om bygglov inte behövs meddelas detta och det kostar inget.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lerums kommun

nelos
Lerums kommun
============

http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Energi-och-uppvarmning/Solvarme-/


Behövs bygglov?

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse är solfångare bygglovsbefriade.
För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, enligt praxis i Lerum, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:

    Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och Bygglagen.
    Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
    Solfångare placeras på väggen, om de är högst 8 kvadratmeter.
    Solfångare placeras på mark och tillgodoser en fastighets behov.

Bygglov och startbesked krävs för solfångare placerade i annan vinkel än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande för omgivningen.
Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.

Sedan 2 maj 2011 tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skellefteå kommun

nelos
Skellefteå kommun
==============

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=24849

Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt inom detaljplan, till exempel:
> sätta upp solfångare på vägg (Bygglov: Ja, Anmälan: Nej)


Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).
> sätta upp solfångare på taket om den följer takytan (Bygglov: Nej, Anmälan: Nej)

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Simrishamns kommun

nelos
Simrishamns kommun
===============

http://www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/kontakt-samhallsbyggnad-fragor-och-svar/fragor/Solpaneler-och-vindkraftverk/

Hej,
Det krävs bygglov för att installera solpaneler på byggnader inom detaljplan, som är fallet för aktuell fastighet, eftersom solpanelerna vanligtvis medför en så pass stor fasadförändring.
Detta beslut har fattats i byggnadsnämnden.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gnesta kommun

nelos
Gnesta kommun
===========

http://www.gnesta.se/byggabo/bygga/bygglov.4.5f73524c113768054ab80001363.html

http://www.gnesta.se/download/18.29a538c91338ffd757e800037198/Bygglovpolicy+f%C3%B6r+solf%C3%A5ngare+och+solpaneler.pdf


Bygglovpolicy för solfångare och solpaneler
För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse är solfångare bygglovsbefriade.
För byggnader inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsbefrielse för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:

* byggnaderna inte är q-märkta
* byggnaderna eller området är kulturhistoriskt värdefullt
* det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden, till exempel färg och materialval, som påverkas av solpanelen
* solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
* solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
* solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
* högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av komplementbyggnaders tak täcks.

I övriga fall måste bygglov sökas.

Solpanelerna får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.

Solfångare/panel på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov,
så länge panelen inte påverkar höjden eller storleken så pass att det inte längre kan räknas som en bygglovsbefriad byggnad.
Tänk på att panelen så långt det är möjligt ska anpassas till områdets karaktär.
Vid tveksamheter kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen.
1234