jordning

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

jordning

jonas
Jag vet Arne skriver om detta i en annan tråd men jag förstår inte riktigt ändå.

Nedan text ser jag överallt när jag googlar om jordning. Jag tycker den motsäger sig själv. Först står det att allting ska jordas och sedan står det att det inte ska göras i Sverige/Europa.

Och vad menas med jorda? Som jag har fattat det så ska det dras en icke gröngul kabel för potentialutjämning från panelerna/ställningen till växelriktaren dc sida. Men ska den även kopplas mot Elcentralens jordskena? Blir det inte jordfel om man gör så eller har jag fattat fel? Samt ska den då vara gulgrön plötsligt?
 
"När det gäller jordning är grundprincipen att alla utrustningars ledande höljen ska jordas. För solcellssystem innebär detta att modulramar, bärställningar, apparatkapslingar mm ska jordas. Jordtag måste eventuellt utföras. I Sverige och övriga Europa gäller dock att ingen jordning krävs av strömbärande kablar på likströmssidan av solcellsanläggningar. Systemen tillåts alltså att flyta relativt jord. På växelströmssidan gäller vanliga jordningsregler."

Anledningen till att jag frågar är att jag har en kompis som är elektriker och han gör installationen. Men jag ska köpa ut materiel åt han. Så jag måste veta om jag ska ha gulgrön jordkablel eller hitta en annan typ rosa färg för att det inte är jord.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Svenne
Jag tolkar det så här:
- Du ska jorda de mekaniska delarna med gulgrön ledning. De ska kopplas till jord.
- Du ska inte jorda den elektriska delen av solpanelerna. Alltså inte koppla minus eller plus till jord. Det betyder att likströmssidan flyter till jord.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

KungSune
Vad jag kan se i SEK 467 vill jag korrigera Svennes kommentar att märkningen ska inte vara gulgrön utan har "rosa tilläggsmärkning". Vidare tror jag inte att nätägaren blir så glad om man ansluter DC-jord till deras AC-jord, det krävs ett separat jordtag för DC-sidan vilket inte är helt enkelt att åstadkomma. Jag hade iallafall ingen lust att ansluta min anläggning till AC-jord efter att ha kontaktat nätägaren där jag bor.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Gunnar
This post was updated on .


Enligt Svensk Elstandard handbok 457 så är solcellsmoduler klass 2 produkter, dvs extra isolerade, och ska därför inte skyddsutjämnas/skyddsjordas. Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel märkt med färgkombinationen grönt och gult. Enligt standarden SS-EN 60445 kan kabel för funktionsutjämning märkas med rosa tilläggsmärkning.

Att ansluta grön/gul kabel till panelerna är alltså helt felaktigt. Grön/Gul kabel har säkert använts i många installationer inte bara av amatörer utan även av solcellsfirmor som inte läst regelverket ordentligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Arne
In reply to this post by KungSune
I och med att växelriktarna är transformatorlösa kan man inte förbinda t.ex. minuspolen(inte heller pluspolen) på DC-sidan med PE-skenan i huset. Skulle man göra det känner växelriktaren det och säger jordfel, skulle jag tro. Utan man låter, som det heter, DC-sidan flyta i förhållande till PE-skenan.
Har en växelriktare däremot en transformator och därmed har galvaniskt skiljd DC- och AC-sida, då går det att förbinda t.ex. minuspolen på DC-sidan med PE-skena i huset. Men vad det skulle vara bra för vet jag inte.

I förstärkare för ljudanläggningar har jag för mig att man hade (på gamla goda tiden, dvs för ca 30 år sedan) DC-sidans minus förbunden med chassit(apparathöljet).  Jag tror det var för att få bort brum. Men man hade då transformator mellan 230 Volts-nätet och 12 V på DC-sidan förstärkarsidan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Mono Wafer
In reply to this post by Gunnar
Gunnar, var / hur anbringas den rosa tilläggsmärkning (tejp?, slang?, i båda ändar?, i hela dess längd?), och vilken färg kan funktionsutjämningskabeln som den rosa tilläggsmärkning anbringas på ha?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Gunnar
Märkningen kan göras med tejp eller slang i ändarna. Färgen på kabeln för funktionsutjämning kan vara vilken som helst men inte de som är specade för andra ändamål.  Tex. Grön/Gul och Blå får därför inte användas.

Många installatörer har helt slutat med att ansluta paneler och montageskenor till jord sedan det nu har blivit mer känt att solpaneler är elmateriel klass 2.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Arne
Mycket riktigt att själva solcellspanelrna är dubbelisolerade. Men du har solarkablar på och vid montageskenor och modulramar, som alla är av metal och leder därmed elektrisk ström. Isoleringen på solarkablar kan skadas genom nötning, gnagare och det går inte att utesluta att det blir elektrisk kontakt och ledning mellan solarkabel och montagekonstruktion. Det kan alltså bli uppåt 1000 Volt på montageskenorna och därmed på solcellspanelramarna. Vidrör sotaren modulramar har han då samma potential 1000 Volt.

Är däremot solcellspaneler och montageskenor förbundna med husets PE-skena, så känner växelriktaren om det finns elektrisk kontakt mellan solarkabel (antigen plus eller minus) och PE-skena och den stängs av. Om man kan förhindra att olyckor sker, ska man då inte göra det? Då har man inte gjort allt för att förhindra dödsolyckan, och då döms man mycket hårdare vid rättegången. Detta eftersom det var välkänt hur sådan olycka kan förhindras.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Gunnar
This post was updated on .
Även DC kablarna är dubbelisolerade för att bättre stå emot skador. Om plusledaren trots allt blir skadad så att den kommer i kontakt med ojordade modulramar genom att en gnagare varit framme så krävs det dessutom att gnagaren gnager hål på minusledaren och ansluter den till jord för att det ska bli riktigt farligt. Högst osannoligt att gnagaren skulle lyckas med det.

Läs också vad KungSune skriver i ett tidigare inlägg här i tråden efter att ha varit i kontakt med nätägaren.

Vad troligvis Arne egentligen är ute efter är personskydd med hjälp av skyddsjordning men det ska inte utföras då solpaneler är av klass 2.
Detsamma gäller all utrustning som vi har i hemmet med de platta europa kontakterna. Dessa apparater är också av klass två och ska därför inte jordas. Ingen skulle väl komma på tanken att dra fram en extra jordtråd och ansluta till den nyinköpta golvlampan.

Det som får göras när det gäller solpanelerna är funktionsutjämning. Vad funktionsutjämning är beskriver handbok 457 så här på sidan 49. "Potensialutjämning av en punkt eller punkter i ett system eller i elmateriel av andra skäl än elsäkerhet."

Den som trots allt ansluter panelramarna till jord ska tänka på korrosionsrisken och välja material med tanke på detta. Aluminium och koppar trivs tex. inte ihop.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: jordning

Gunnar
Vi måste hålla isär begreppen skyddsutjämning och funktionsutjämning.

Skyddsutjämning - som är avsett att skydda personer och husdjur mot elchock. Grön/gul ledare används till skyddsutjämning. Solpaneler ska enligt senaste svenska regelverk inte skyddsutjämnas då de är elmateriel klass 2.

Funktionsutjämning - andra skäl än personsäkerhet t.ex. att säkerställa driftsfunktion av elektrisk utrustning. Solpaneler kan funktionsutjämnas. Grön/gul ledare får under inga omständigheter användas till funktionsutjämning. Ledare som används till funktionsutjämning kan enligt standarden SS-EN 60445 märkas med rosa tilläggsmärkning.