Skattereduktion för mikroproduktion av solel

classic Classic list List threaded Threaded
39 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Skattereduktionen för solel är nu beslutad av rikdagen, och införs från 1:a januari 2015.

Reduktionen är 60 öre per kWh som matats ut till försäljning på elnätet.
Energi som man förbrukat själv i hushållet påverkas inte av skattereduktionen.,


Här är några av ändringarna i inkomstskattelagen för skattereduktionen:

Vilka som kan få skattereduktion
27 § En fysisk eller juridisk person har efter begäran rätt till skattereduktion enligt 28–33 §§.

Det gäller den som
1. framställer förnybar el,
2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,
3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och
4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Första stycket gäller även dödsbon och svenska handelsbolag.

Begäran om skattereduktion
28 § En begäran om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser.

Definitioner
29 §
Med förnybar el avses elektrisk kraft som framställs från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme, vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk, biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller bränsleceller.
Med nätkoncessionshavare avses den som innehar nätkoncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).
Med anslutningspunkt avses en och samma inmatnings- och uttagspunkt på elnätet där förnybar el matas in och el tas ut.

Underlag för skattereduktion
30 § Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året.

Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de fram ställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.

Skattereduktionens storlek
31 § Skattereduktionen uppgår till underlaget enligt 30§ multiplicerat med 60 öre.


Fullständig information om skattereduktionen finns i S-MP-regeringens proposition:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/b22c0bac.pdf

Det var dock inte regeringens proposition som bifölls av riksdagen utan alliansens motion:
http://data.riksdagen.se/fil/9459CF63-EB3D-4DBB-84A3-C17E742AE08F

Men den enda information om skattereduktionen som finns där är denna mening:
  "sänkt skatt för egenproducerad förnybar el"
Därför är (antar jag) det texten från propositionen som gäller.


Information om den långa vägen fram till rikdsdagsbesluet finns här:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Betankandet-quot-Beskattning-av-mikroproducerad-el-quot-td5001852.html

Den 3:e december 2014 beslutades ramarna för budgeten, och alliansens motion antogs.
Den 16:e december 2014 togs sedan beslutet om detaljerna för skattereduktionen.

Detta är ett stort och betydelsefullt steg för solenergin i Sverige!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Anders J
Jag som läste på så intensivt i våras har fortfarande svårt att ta in att det förefaller som att detta är taget utan att jag riktigt förstod hur det gick till!

Dessutom är jag ju en i grunden skeptisk ingenjör som tycker att om något låter för bra för att vara sant så är det oftast det.

Kraftringen betalar 1,75 kr/kWh, skatteåterbäringen blir 0,60, elcertifikat ca 0,20 och nätnytta 0,05, tillhopa 2,60 eller egentligen 2,25 kr/kWh med avdrag för moms!

Det går att köpa tunnfilmsceller för 0,20 EUR/Wp om man anstränger sig en smula och det, mina vänner och solcellsnördar, skulle innebära att en tänkt årsproduktion för en installerad Wp kanske är 1000 Wh, vilket då i sin tur skulle innebära en pay-offtid på mindre än ett år!

Jojo, växelriktare, montage, kabel, frakt och arbete tillkommer, liksom att de 1,75 kr/kWh på sikt borde gå ned till spotpriset, men ändå! Är det för bra för att vara sant eller är det verkligen så?
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

DrivMedEl
This post was updated on .
Har fått en känsla av att el-handelsbolagen kommer att sänka ersättningen med samma ersättning som skatteruduktionen blir, men hoppas jag har fel. Detta efter "att läst lite mellan raderna" vi en diskussion med ett el-handelsbolag.  
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

magneten
Verkar ju troligt får se vad vattenfall hittar på, de påstod ju iaf att de inte hade för avsikt att sänka sitt höga pris iaf inte under 2015 även om skattereduktionen infördes.

Deras goodwill att betala bra kan ju snabbt bli badwill om de nu kanske redan nu innan mitt nya avtal börjat gälla väljer att sänka den utlovade ersättningen om 100 öre +spot.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
In reply to this post by Anders J
Ersättningen från elbolagen kommer gå ned på sikt kan man nog utgå från eftersom ersättningen ligger högt,
men att spotpriset skulle vara slutmålet är jag inte så säker på.

Om man jämför med exempelvis ekologiskt kött, smör eller mjölk,
så är har de ett naturligt högre pris som kunderna är beredda att betala.

Det finns inget som talar för att priset på ekologisk mjölk kommer sjunka till priset för vanlig mjölk.
Trots att den kemiska sammansättningen av mjölken nog inte skiljer speciellt mycket mellan de två alternativen.
Men lite gladare kor och lite mindre bekämpningsmedel i naturen är många beredda att betala mer för.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Gott nytt år 2015!

Nattens mörker ligger ännu över oss, men när solen böjar skina senare idag och solcellerna matar in energi till elnätet
ger det från och med idag 60 öre skattereduktion.

Gott nytt år allihop!

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

callec
Öppna era solpaketsjulklappar nu.
Tomten har sett till att vi får hyffsat betalt för vår el.
Må Solen lysa på er.
Gott Nytt År
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Morby
Jag önskar detsamma till er alla på det nya året som även börjar med tövöder och snöfria solceller som kommer att gynna en högre elproduktion i morgon.

Sedan ska man snabbt tänka på investering av flera solceller på taket för att öka produktionen till denna goda
solpaketsjulklapp. Dom där 300 W solcellerna från ev-power tror jag slår till på nu.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Norrlandssol.
Hej

Dessa 60öre/kWh i skatteåterbäring, måste dessa själva tas upp på deklarationen eller är dessa förtrycka måntro? Annars måste detta kommas ihåg..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Jag utgår från att uppgifterna kommer vara förtryckta på deklarationen.
Skatteverket ska få in uppgifterna från alla elbolag.

Det borde också innebära att vi kommer få mycket bättre statistik på antalet solelinstallationer och hur mycket energi de matar in på elnätet.
Man får hoppas att informationen publiceras på ett lätttillgängligt sätt.

Men det är offentliga uppgifter så det ska vara enkelt att begära ut dem enligt offentlighetsprincipen.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Enligt skatteförfarandelagen måste nätkoncessionshavaren lämna in uppgifter om produktionen.

Och då blir det en smal sak att se till att uppgifterna är förtryckta.

===============================
25 §
Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av nätkoncessionshavaren.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om
1. hur många kilowattimmar el som har matats in i anslutningspunkten under året,
2. hur många kilowattimmar el som har tagits ut i anslutningspunkten under året, och
3. anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer
och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska kontrolluppgiften också innehålla uppgift om den procentuella andelen av underlaget för skattereduktionen.
===============================
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

GunnarS
Hej - läser med intresse denna tråd.
Kan någon förklara detta med 60 öres skatterabatt, t ex genom ett exempel/budget.
Läser också något om begränsning till 30.000 kwh - gäller det anläggningens storlek eller hur mycket man levererar?
Är också intresserad kalkyl/leverantör kring en större satsning på solceller - funderar på att lämna vedeldning och installera bergvärme.

Med vänlig hälsning Gunnar
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Norrlandssol.
Hej G

Vet ej om det finns kvar nåt Solcellsbidrag att söka, annars en bra början att börja testa det, då får man på 35% på solpaneler, växelriktare, och även jobb och allt som rör installationen.

Men klart bäst, om man gör jobbet själv, bor man i villa och är minsta lilla händigt så är det väldigt lätt, samt köper solpaneler från utlandet till bra pris.

De 60öre som kommer på skattsedeln, är för el som levereras ut på elnätet, och idag ser det ekonomin mycket bra ut med sol el, bra betalt för elen som säljs, samt prisvärda solpaneler att köpa.
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
In reply to this post by GunnarS
Skattereduktionen ges på den del av elen som du matar in på nätet.

Den del av energin du använder själv ingår inte, men den har du ju redan bra betalt för
eftersom värdet på den el man använder själv är lika med totalkostnaden för inköpt el, inklusive energiskatt och moms.

Praktiskt fungerar det så att elnätsbolaget mäter hur mycket el du matar in till elnätet under ett kalenderår, dvs hur mycket du säljer.
(Och när elen säljs så får man betalt för den, det finns elhandlare som ger mer än 1 kr/kWh.)
Efter årets slut får man reducera sin skatt med 0,6 * antalet kilowatt-timmar.

Det innebär att man först får betalt för elen, och sedan utöver det får skattereduktionen. Det blir mycket bra betalt.
 
Det finns begränsningar på hur mycket el man får producera. Skattereduktionen är i dagsläget endast för mikroproducenter,
dvs mindre anläggningar. Man får som mest skattereduktion för så mycket el som man själv köper.
Och som mest 30 000 kWh.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

callec
This post was updated on .
Om jag inte har missuppfattat

Den del av solcellsproduktionen som du själv gottgör dig plus det du köper är det som du maximalt får skatteavdrag för.
Fast det blir väl samma resultat.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

Norrlandssol.
Skulle säga att elen jag själv använder är dyr! Jag gör allt för att använda så lite som möjligt av den, eftersom på sommaren är börsel billigt, och elen som säljs får jag bekant betydligt bättre för, helst nu med 60öre till.

Nu har jag fått Tim mätning, så allt varmvatten på sommaren görs otroligt billigt på sommarnätterna, samt frånluftensvärmepumen kyler huset på natten med högt ventflöde.

Man kanske skulle haft några paneler till...
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

callec
In reply to this post by callec
Som läget är nu borde väl det bästa vara att skicka ut all el på nätet och köpa tillbaks det.
Och då skulle man även kunna lyfta anläggningens moms och fortfarande vara mikroproducent.

Eller tänker jag fel
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

nelos
Information från skatteverket om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el:

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.5.12815e4f14a62bc048f26ab.html#
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

calle
Om jag läste rätt där så skall man anmäla till elnätsbolaget att man vill ha skattereduktion.
 
Vad händer om man inte gör det?  

21 januari 2015, nelos [via Solcellforum] <[hidden email]> skrev:

Information från skatteverket om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el:

http://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.5.12815e4f14a62bc048f26ab.html#Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Skattereduktion-for-mikroproduktion-av-solel-tp5006633p5006874.html
To start a new topic under Kunskapsbank, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skattereduktion för mikroproduktion av solel

callec
Var läste du det?
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
12