Noggrannhet på loggade data

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Noggrannhet på loggade data

Uffe
Då jag fått nätbolagets loggade in- och utmatade timvärden från energimätaren och stämt av dessa med förbrukning (loggade med en ABB elmätare) och växelriktarens (Fronius IG+ 100) energivärden så stämde det inte riktigt. Dessutom skiljer sig växelriktarens ackumulerade kWh-värde från motsvarande värde på Solar.web. Jag bad Fronius support om en förklaring:

"The total energy value in solar.web is always calculated with the archive values of your datalogger, this means with the 5 min average data. The total energy on the datalogger web-interface comes from the inverter itself (display value of total menu). This explains why there could be a difference. In general the display value on the inverter itself has a small deviation to the real energy, which your inverter produced. The inverter display is not a calibrated measuring device as for e.g an energy meter in your house. You always have to trust the readings of your energy meter in the house. This is the value which will be paid by your utility company as well. The information on the inverter display and in our monitoring tools should be only for information. You can set a calibration factor and an offset on the inverter display, so that you get the same total energy on the display and in the datamanager as in solar.web."Då jag beräknar producera ca 10 MWh/år innebär +/-3% ca +/- 600 kWh/år (då felet är relaterat till "full scale range" och snittvärdet antas ligga på hälften av maxvärdet).

Jag satte min kalibreringsfaktor till -2% och nu visar den ett korrekt totalvärde. Får se efter ett år.

Vad har ni för noggrannhet på era loggade data?
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Noggrannhet på loggade data

nelos
Bra fråga, jag kan inte hitta någon information om Kostal piko, tyvärr.

I webb-gränssnittet anges producerad energi med två decimler, dvs minst tre värdessiffror, men det behöver ju inte betyda något om noggranheten.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Noggrannhet på loggade data

DrivMedEl
Avvikelsen mellan min SMA och min "hushållsmätare" låg första året under 2% låter rimligt enl. nedan.

Hittade denna text.
Där A är den typ vi i dagligt tal kallar hushållsmätare.

MID godkänd mätare
Skall mätvärdet användas för att debitera kostnaden för en förbruk-ning så skall mätaren vara godkänd enligt MID (Metering Instrument Directive). Godkännandet betyder att mätaren uppfyller de kvalitets-krav som myndigheterna ställer på en mätare. Det finns dock olika grader av godkännande. Nästan alla MID godkända elmätare är det enligt MID MI003 Annex B men det räcker inte för att visa att mäta-ren är godkänd för debitering. Man måste då också genomföra test enligt annex D eller F där kvalitet på mätaren testas. ABB:s elmätare är godkända enligt annex B och D.

Noggrannhet
Elmätare har enligt MID en mät-noggranhet i fyra klasser. Dessa klasser benämns A - D där klass A motsvarar en tillåten onoggrannhet på ± 2% och klass D motsvarar ± 0,2%. I de absolut flesta fall är en mätare enligt klass A fullt tillräck-lig. Det är troligen viktigare att titta på mätarens startström då den anger vid vilken strömstyrka mäta-ren börjar mäta. Även mätarens referensström [Iref] är viktig då den anger var noggrannheten i mät-ningen börjar. Referensströmmen anges ofta tillsammans med mäta-rens Maxström [IMax]. Noggrann-heten uppmäts inom intervallet 0,1 x Iref till IMax vilket alltså inne-bär att en mätare med högre refe-rensström också kan mäta sämre vid låga strömmar. Kontrollera därför alltid startström och refe-rensström när du jämför mätare.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
Solceller 7,95kWp
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Noggrannhet på loggade data

Uffe
Elmätaren är nog inget större problem då de vanligtvis håller en hög noggrannhet. Växelriktaren har, som i exemplet Fronius ovan, en större onoggrannhet (+/-3%). Störst onoggrannhet har sannolikt datan som presenteras via tillverkarens webserver då den (som för Fronius) beräknas från medelvärden av 5-minuters-sampel. I mitt fall ligger felet på snitt +/-5% med avvikelser på upp till 15% för vissa dagsvärden.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput