Förslag till lagändring

classic Classic list List threaded Threaded
6 meddelanden Alternativ
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Förslag till lagändring

xje
This post was updated on .
Jag önskar synpunkter på nedanstående förslag, som jag tänker skicka till:

Anna Hatt: http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152850&m=popup&l=sv
Näringsdepartementet: registrator@enterprise.ministry.se
Svensk solenergi: jan-olof@svensksolenergi.se
Svensk energi: info@svenskenergi.se

--------------------------

Utredningen om nettodebitering av egen el avser ju att stimulera småskalig produktion av miljövänlig el. Ett onödigt hinder för utbyggnaden är kravet att man inte får producera mer än man förbrukar, annars kan man få extra kostnader som gör det helt olönsamt. Utrdeningen bör också titta på denna aspekt.

Dagens lagformulering
Ellagen 4 kap. 10§ (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm):

"En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars
 inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen.
 Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet."
 
Förslag:

"En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars
 inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen.
 Detta gäller dock bara om produktionen inte kräver större säkring eller ledararea än vad som redan finns för konsumtionen."
 

Denna ändring ger bara fördelar. För producenten att han kan sälja mer el. För nätägaren att mer lokalproducerad el ger mindre överföringsförluster. För Sverige som helhet att omställningen till förnyelsebar energi går fortare. Kan inte komma på något negativt.

--------------------

I utredningsunderlaget om nettodebitering finns inget om ovanstående problem:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/20/88/54fe2180.pdf

Kom gärna med förslag på ändrad formulering eller fler att skicka till.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förslag till lagändring

ejje
Utmärkt initiativ!

Idén är mycket bra, vill man få få fart på utbyggnaden av småskalig energiproduktion
måste det vara enkelt och lönsamt.

Att stora elproducenter skall betala extra för ett inmatningsabbonemang är mer naturligt eftersom
det inte finns någon störe mening med att överföra kostnaden från elhandelsbolaget till elnätsbolaget.
Någonstans måste kostnaden tas, och elmätningen är direkt kopplad till elhandelsbolagets verksamhet.

Små elproducenter behöver dock betydligt större skydd mot de stora elnätsbolagen,
som dessutom har ett monopol i och med den elnätskoncession som staten delar ut.

Dessutom kommer extrakostnaden för utmatningsabbonemang bli mycket låg då många börjar leverera el till elnätet.
Man skulle som standard kunna sätta in elmätare som både klarar in- och utmatning istället
för dagens elmätare som bara klarar utmatningsmätning.
I stora kvantiteter kommer kostnadsskillnaden bli mycket liten.

Jag läste igenom utredningunderlaget.
Där står att man ska titta på vilka som skall kunna nettodebitera,
även om det inte uttryckligen står något om att man skall se över 4 kap. 10§ i ellagen.

Från sidan 7 i utredningsunderlaget:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/20/88/54fe2180.pdf

==================================
Det finns ett antal frågor som behöver analyseras närmare inom uppdraget.
En sådan fråga är hur egenproduktion och nettodebitering ska definieras.
Vidare ska följande frågorsärskilt belysas


• Vilka som ska vara parter vid nettodebitering av el. Ianalysen ska utredaren beakta förekomsten av
elleveranser från andra länder och beskattningslandsreglerna i 5 kap. ML.

• Vilka elproduktionsanläggningar och elproducerande företag som ska kunna ingå i ett
system med nettodebitering. I uppdraget ingår således att avgränsa vilka företag som ska kunna ingå i systemet.
En sådan avgränsning kan ske vid en viss elproduktionskapacitet eller liknande.
En riktlinje för sådan avgränsning kan vara de mindre elproduktionsanläggningar vars innehavare enligt 4 kap. 10 § tredje stycket ellagen (1997:857) är
undantagna från nättariffer för inmatning av el.
Det rör sig om elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt
om högst 43,5 kilowatt och som under respektive kalenderår tar ut mer el från elsystemet än elanvändaren har matat in på systemet.
Det står utredaren fritt att utreda andra avgränsningar.
==================================


Ditt förslag är bra, om allt som behövs är ett eventuellt byte av en elmätare är kostnaderna
för elnätsbolaget så små att de kan kan rymmas inom den vanliga elnätsfaktureringen.

Men om elnätsbolaget behöver komma ut och gräva ner nya ledningar är ju kostnaderna betydande,
så då verkar det rimligt att även mikroproducenten får stå för kostnaderna.

Din formulering är bra:
"Detta gäller dock bara om produktionen inte kräver större säkring eller ledararea än vad som redan finns för konsumtionen."

Utredninguppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2013, det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.
Efter utredningen återstår det att fatta politiska beslut i frågan.
xje
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förslag till lagändring

xje
Det finns en annan aspekt i nettodebiteringen som jag funderat på. Man har nyligen beslutat att
konsumenter skall kunna få timdebitering av el. Det förmodas jämna ut elförbrukningen, då man
kan planera att förbruka el då den är billigast.

Timdebitering skulle kunna vara bra även för solcellsägare då produktionen sker dagtid och man kan sälja
el dyrt och konsumtionen ofta sker kvällstid då elen är billigare. Det gäller visserligen inte alla dagar, men det finns en tendens åt det hållet, se t.ex. en sommardag här:
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly/#

Timdebitering nämns inte alls i nettoutredningen. Det står på ett ställe att man skall beakta att elpriset kan variera över året. Inget om att det kan variera över dagen. Hur skall man då räkna netto? Man vill ju inte kvitta kWh mot kWh, då skulle man ju inte få mer betalt när elen är dyr. Så man bör väl kvitta kronor mot kronor och moms beräknas på skillnaden. Vem skall betala momsen om man producerar mer än man förbrukar?

Kan någon göra en bra formulering på hur vi skulle vilja ha det, så tar jag med det tillsammans med mitt förslag till lagändring.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förslag till lagändring

calle
Jag förstår inte riktigt meningen med att ha nettodebitering även om man producerar mer än vad man konsumerar.
Det verkar bara krångla till det för alla.
 
Vad det gäller nettodebitering så är det så att det finns redan idag två räknesätt; Kwh eller kr. I läget med kr så är det nettodebitering per timme som gäller och skatter dem justeras till vid jämna tidpunkter tex en gång per år.
 
Nettodebitering med kr löser problemet med timdebitering.
 
Själv så laddar jag elbilen med ca 15-20kwh varje natt då elen är billigast. Tyvärr så kan inte vindelbolagen leverera el per timme.
En fråga är om nettodebitering kommer att ändra priset för dem som inte nettodebiterar?
 
I slutänden så är det ju lite skatt man vill betala.  
 
Sent: Tuesday, December 18, 2012 12:37 PM
Subject: Re: Förslag till lagändring
 
Det finns en annan aspekt i nettodebiteringen som jag funderat på. Man har nyligen beslutat att
konsumenter skall kunna få timdebitering av el. Det förmodas jämna ut elförbrukningen, då man
kan planera att förbruka el då den är billigast.

Timdebitering skulle kunna vara bra även för solcellsägare då produktionen sker dagtid och man kan sälja
el dyrt och konsumtionen ofta sker kvällstid då elen är billigare. Det gäller visserligen inte alla dagar, men det finns en tendens åt det hållet, se t.ex. en sommardag här:
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Hourly/#

Timdebitering nämns inte alls i nettoutredningen. Det står på ett ställe att man skall beakta att elpriset kan variera över året. Inget om att det kan variera över dagen. Hur skall man då räkna netto? Man vill ju inte kvitta kWh mot kWh, då skulle man ju inte få mer betalt när elen är dyr. Så man bör väl kvitta kronor mot kronor och moms beräknas på skillnaden. Vem skall betala momsen om man producerar mer än man förbrukar?

Kan någon göra en bra formulering på hur vi skulle vilja ha det, så tar jag med det tillsammans med mitt förslag till lagändring.Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/Forslag-till-lagandring-tp5001253p5001255.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förslag till lagändring

nelos
Det finns en hel del detaljer som måste regleras för nettodebitering, och beroende på exakt hur reglerna utformas kommer egen elproduktion att bli mer eller mindre lönsamt.

Men när man väl bestämt detaljerna är förhoppningen att nettodebitering skall bli enkelt för alla parter.

Om man väljer att nettodebitera i kWh betyder det att man får kvitta sin intjänade kWh mot konsumerade kWh, men frågan är vilka kWh man får kvitta mot?
 Är det de kWh som användes när elen hade lägst elpris, eller högst elpris eller något däremellan?
Man betalar ju inte samma pris för konsumerade kWh, så man måste bestäma vilka man ska kvitta mot.

Men det skulle ju t ex gå att schablonmässigt kvitta mot t ex den dyraste köpa elen.
Det skulle göra egenproduktion mer lönsamt.

Det är visserligen en enkel lösning, men den riskerar att missbrukas så att man t ex vid lågt elpris köper el från grannens elanslutning och matar in på elnätet till en betydligt högre pris.

Kvittning med kr innebär att man hela tiden sätter en kostnad utifrån egen elproduktion och aktuellt elpris.
Det blir mer data att hålla reda på, men en sådan lösning har inte samma risk att missbrukas.
Då skulle egen elproduktion alltid kompenseras med samma pris som man vid det tillfället köper el för.

Kvittar man kr mot kr så är den enklaste lösningen helt enkelt att momsen är 0 för den elen.

Om man producerar mer än man förbrukar så blir elbolaget skyldiga pengar till den som producerar egen el.

Men det skall inte betalas någon moms för den elen, inte ens enligt dagens regler!

Moms betalas ju endast av den slutliga användaren av en vara, och i det här fallet är egen-el-producenten inte slutanvändaren.

Det är någon av grannarna som köper elen som skall betala moms.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Förslag till lagändring

nelos
Naturskyddsföreningen har en rapport om nettodebitering. Den finns tillgänglig här:

http://egenel.etc.se/sites/all/files/documents/egenel/nettodebitera_mera.pdf