Egenutnyttjandegrad och självförsörjandegrad

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Egenutnyttjandegrad och självförsörjandegrad

nelos
Förhållandet mellan förbrukad och producerad el benämns "självförsörjandegrad" på denna sida:

http://www.energiengagemang.se/solcells-ref/villa-i-strangnas-solceller/

    Självförsörjandegraden = producerad energi/förbrukad energi

Självförsörjandegraden tar ingen hänsyn till hur mycket av elen som matas ut på nätet, och hur mycket man använder direkt själv,
utan räknas ut genom att endast se till den totala förbrukningen och konsumtionen.

I exemplet ovan används följande värden:

Årlig produktion: 10.300 kWh
Årlig förbrukning: 14.200 kWh
Självförsörjandegrad = 1300/14200 = 0,73 = 73%

Självförsörjandegraden kan vara större än 100% om man producerar mer än man gör av med,
men för att förbli en mikroproducent måste självförsörjandegraden vara högst 100%.

Notera att förbrukningen är det som faktiskt förbrukas av värmepanna, spisar, belysning etc.
Den förbrukning som registreras av elnätsbolaget kommer troligen vara mindre eftersom en viss del av den producerade elen används direkt.

================

Det är även bra att kunna hålla reda på hur stor del av elen som matas ut på nätet, och hur mycket man måste köpa från el-leverantören.

För detta föreslår jag termen "Egenutnyttjandegrad", som är andelen energi man använder själv av den totala mängd energi man producerar.

       Egenutnyttjandegrad = egen använd energi/total producerad energi


Om solcellerna exempelvis ger 6000 kWh totalt under ett år, och elnätsbolagets elmätare har registrerat att 4000kWh har sålts under året så måste resterande 2000 kWh ha förbrukats direkt i fastigheten.
Egenutnyttjandegraden blir då:

       Egenutnyttjandegrad = 2000/6000 = 0.33 = 33%

Egenutnyttjandegraden kan som mest bli 100%.